โครงการบัณฑิตศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดการสมัคร

รับสมัคร วันที่ 4 - 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 17 กรกฏาคม 2563
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 22 กรกฏาคม 2563
รายงานชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 25 กรกฏาคม 2563
เปิดทำการเรียนการสอน วันที่ 1 สิงหาคม 2563

อัตราค่าสมัคร

ระดับ ค่าสมัคร
ปริญญาโท 300 บาท
ปริญญาเอก 2,000 บาท

หลักสูตร สาขาวิชา และจำนวนที่รับเข้าศึกษา

หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวน (คน)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รายละเอียด) 15
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรม (รายละเอิียด) 20
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรม (รายละเอียด) 15