โครงการบัณฑิตศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2565

รายละเอียดการสมัคร

รับสมัคร วันที่ 23 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 6 กรกฏาคม 2565
สอบคัดเลือก วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2565
ประกาศรายชื่อ วันที่ 12 กรกฏาคม 2565
รายงานตัวปฐมนิเทศน์ วันที่ 16 กรกฏาคม 2565

อัตราค่าสมัคร

ระดับ ค่าสมัคร
ปริญญาโท 300 บาท
ปริญญาเอก 1,000 บาท

หลักสูตร สาขาวิชา และจำนวนที่รับเข้าศึกษา

หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวน (คน)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รายละเอียด) 15
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรม (รายละเอิียด) 20
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรม (รายละเอียด) 15