รายละเอียดการสมัคร

รับสมัคร 9 มีนาคม - 1 มิถุนายน 2566

อัตราค่าสมัคร

ระดับ ค่าสมัคร
ปริญญาโท 300
ปริญญาเอก 1000
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 300

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนที่รับ