โครงการบัณฑิตศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2564

รายละเอียดการสมัคร

รับสมัคร วันที่ 5 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
สอบคัดเลือก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายชื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
รายงานตัวปฐมนิเทศน์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

อัตราค่าสมัคร

ระดับ ค่าสมัคร
ปริญญาโท 300 บาท
ปริญญาเอก 1,000 บาท

ส่งเอกสารการสมัคร

หลักสูตร สาขาวิชา และจำนวนที่รับเข้าศึกษา

หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวน (คน)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รายละเอียด) 15
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรม (รายละเอิียด) 20
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรม (รายละเอียด) 15