โครงการบัณฑิตศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2565

อัตราค่าสมัคร

ระดับ ค่าสมัคร
ปริญญาโท 300 บาท
ปริญญาเอก 1,000 บาท

หลักสูตร สาขาวิชา และจำนวนที่รับเข้าศึกษา

หลักสูตร/สาขาวิชา จำนวน (คน)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รายละเอียด) 15
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรม (รายละเอิียด) 20
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรม (รายละเอียด) 15