รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา
พงษ์พันธ์ บุญมีมาก ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(วิชาชีพครู)
จันทิมา เพชรประเสริฐ ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(วิชาชีพครู)
ปิยะวรรณ ศิลาเลิศ ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(วิชาชีพครู)
ณัชชา ลาภจิตร ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ศศิบุษย์ บุราคร ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(วิชาชีพครู)
นิศากร ปัทมาจำปาสา ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(วิชาชีพครู)
นิศากร ปัทมาจำปาสา ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(วิชาชีพครู)
ธัญพร สิมมา ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(วิชาชีพครู)
ศุภัคกัญญารัตน์ มั่นหมาย ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(วิชาชีพครู)
ธิดาชนก ไชยวงศ์ ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(วิชาชีพครู)
ชฬีกานต์ แสงกิจพิพัฒน์ ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(วิชาชีพครู)
ทิพวรรณ หมายทอง ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(วิชาชีพครู)
ธีรพงศ์ สิงห์โตทอง ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(วิชาชีพครู)
ฐาปนี พนารินทร์ ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(วิชาชีพครู)
นลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สุรศักดิ์ คานทอง ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(วิชาชีพครู)
วรางคณา สุขแสวง ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(วิชาชีพครู)
วีรยุทธ คำเลิศ ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วรีเรศ เจือจันทร์ ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(วิชาชีพครู)
สุพัตรา ธีระบุตร ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(วิชาชีพครู)
นิรชา พิมลพันธ์ ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ศศิวัฒน์ วงศพัทธ์ธนโชต ปริญญาโท หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(วิชาชีพครู)